29
Sep

Vyhlásenie EU v Bratislave po zasadnutí krízového štábu k aktuálnej situácii 29.9.2020

Rektor EU v Bratislave, dekani jednotlivých fakúlt a krízový štáb EU v Bratislave na základe odporúčaní verejných autorít na svojom zasadnutí dňa 29. 9. 2020 rozhodli o začatí výučby 5. 10. 2020 dištančnou formou. Rektor EU v Bratislave a dekani jednotlivých fakúlt vyjadrujú však presvedčenie, že priamy kontakt učiteľa so študentmi je pre kvalitné ekonomické vzdelávanie z hľadiska jeho kvality nenahraditeľný ani modernými informačno-komunikačnými technológiami. Preto vyjadrujú nádej, že sa epidemiologická situácia zlepší natoľko, aby sa výučba mohla čoskoro realizovať v plnohodnotnej prezenčnej forme.

 

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 29. septembra 2020 vydáva

                                                                dodatok č. 1 k opatreniu rektora č. 11/2020,

ktorým sa menia niektoré ustanovenia (č. 1.2, 1.3, 1.4, 3, 4 a 6) opatrenia rektora č. 11/2020 vydané dňa 20. augusta 2020.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť od 1. 10. 2020.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

1. Harmonogram ak. roka 2020/2021 – zimný semester 

 

1.2 Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – zimný semester

Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – sa realizuje od 5. 10. 2020 do odvolania podľa rozvrhu hodín (okrem 30. 10. 2020 a 2. 11. 2020) online formou.

Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platformy MS Teams s následnou formou samoštúdia.

Výučba prebiehajúca podľa rozvrhu hodín od 7.30 do 15.00 bude realizovaná z pracoviska daného vyučujúceho.

Vyučovacia dvojhodina pri online výučbe trvá štandardne 90 minút.

Interiérové a exteriérové telovýchovné aktivity realizované v rámci študijných programov sa rušia do odvolania.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

 

1.3 Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – zimný semester

Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – sa realizuje do odvolania podľa rozvrhu hodín online formou.

Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platformy MS Teams s následnou formou samoštúdia.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

 

1.4 Výučba na 3. stupni štúdia – zimný semester

Výučba na 3. stupni štúdia sa realizuje prezenčnou formou podľa študijných plánov pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

 

3. Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

Odporúča sa zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.) konať online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov a to v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách …

Pri organizovaní zasadnutí samosprávnych a poradných orgánov prezenčnou formou sa odporúča ich uskutočňovať vo veľkých prednáškových miestnostiach a pri ich realizácii sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

 

4. Aktivity Bratislavskej Business School a hromadné podujatia

Prezenčná výučba na Univerzite tretieho veku realizovaná na pôde EU v Bratislave sa prerušuje do odvolania.

Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platforiem určených na výučbu s následnou formou samoštúdia.

Prezenčná výučba na Univerzite tretieho veku v ostatných vzdelávacích strediskách sa realizuje v plánovaných termínoch v závislosti od situácie v daných regiónoch.

Podrobnosti stanoví manažérka Univerzity tretieho veku BBS EU v Bratislave.

Všetky ostatné vzdelávacie aktivity Bratislavskej Business School sa realizujú podľa plánu.

Podrobnosti stanoví prorektorka pre manažovanie akademických projektov.

Všetky hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach) usporadúvané EU v Bratislave aj inými subjektami sú zrušené do odvolania.

 

6. Študentské domovy

EU v Bratislave obmedzuje vstup do priestorov študentských domovov iba osobám ubytovaným v danom študentskom domove a osobám pracujúcim v ich priestoroch. Vstup ostatnej verejnosti sa obmedzuje iba na prevádzky, ktoré poskytujú svoje služby v priestoroch študentského domova a sú dostupné verejnosti.

Nariaďuje sa študentom ubytovaným v študentských domovoch opustiť študentské domovy (s výnimkou zahraničných študentov a študentov 3. stupňa štúdia) najneskôr do pondelka 5. októbra 2020.

Študenti ubytovaní v študentských domoch majú možnosť ponechať si v študentskom domove veci, ktoré nie sú potrebné k štúdiu, resp. k ich bežnému životu. Pridelené ubytovacie miesto bude zachované až do obdobia, kým bude bezpečné vrátiť sa do študentského domova. Uhradený poplatok za mesiac október 2020 bude automaticky presunutý do ďalšieho mesiaca, v ktorom bude umožnené sa ubytovať. V prípade, že v období do 30. 11. 2020 táto možnosť nebude, poplatok za ubytovanie bude v mesiaci december 2020 študentom vrátený.

Študenti, ktorí sa rozhodnú zo študentského domova odubytovať, musia tak učiniť do utorka 6. októbra 2020. Odubytovaní študenti strácajú nárok na pridelené ubytovanie a uhradený poplatok im bude vrátený.

Výnimku na ubytovanie v študentskom domove po 5. októbri 2020 udeľujú zo zvlášť zreteľahodných dôvodov výhradne dekani jednotlivých fakúlt po komunikácii s Centrom podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave.

Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

 

Všetky ostatné usmernenia vyplývajúce z opatrenia č. 11/2020, ako aj k nemu sa viažuce príkazy, zostávajú v platnosti s výnimkou bodu 7 príkazu rektora č. 6/2020 (odovzdanie čestných vyhlásení o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní).

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava 29. septembra 2020

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.