15
Apr

Profil absolventa Ing.

Podnikové financie

CIEĽ

Štúdijný program pripravuje študenta na praktické zvládnutie kľúčových oblastí podnikových financií, finančných trhov, finančných inovácií na týchto trhoch, medzinárodných financií a vybraných oblastí práva. Rovnako ovláda aj problematiku pre potreby aktívnej práce a spolupráce s úradmi finančnej správy.

UPLATNENIE

 • finančné a ekonomické útvary výrobných a obchodných podnikov,
 • podniky spravujúce portfólia cenných papierov,
 • maklérske spoločnosti,
 • banky, poisťovne a ďalšie finančné inštitúcie.

ZÍSKANÉ SCHOPNOSTI

 • analyzovanie finančného zdravia podniku, zistiť faktory, ktoré ho ovplyvnili a navrhovať opatrenia smerujúce k ich pozitívnemu vývoju;
 • tvorivo aplikovať metódy, nástroje a modely finančného riadenia v oblasti investícií, pracovného kapitálu, kapitálovej štruktúry, dividendovej politiky, analýzy rizika,
  analýzy cenných papierov, tvorby strategických finančných plánov;
 • tvorivo aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení zložitých rozhodovacích finančných situácií;
 • dokáže ekonomicky myslieť, analyzovať, organizovať a riadiť finančné procesy podniku, prijímať manažérske rozhodnutia, udržiavať kontakt s výskumom, novými poznatkami v oblasti teórie a praxe podnikového manažmentu.

ZOZNAM PREDMETOV

Ekonomika podniku

CIEĽ

Cieľom je pripraviť manažéra pre stredné a vyššie manažérke funkcie ekonomických útvarov podniku. Študent je odborne pripravený z oblasti teórie a praxe podnikovej ekonomiky tak, aby dokázal analyzovať ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať manažérske rozhodnutia

UPLATNENIE

???

ZÍSKANÉ SCHOPNOSTI

 • analyzovať zložité súvislosti ekonomických procesov a manažérskych činností vo väzbe
  na ekonomiku podniku,
 • prijímať zložité manažérske rozhodnutia a zabezpečovať ich implementáciu pri
  ekonomickom riadení podniku,
 • vykonávať vyššie stredné a vrcholové ekonomické manažérske funkcie v podniku
  s dôrazom na riadenie ekonomických procesov,
 • schopnosť hodnotiť dosahy ekonomických javov a procesov v podniku a jeho okolí,
  formulovať a prijímať ekonomické rozhodnutia s dosahom na podnik ako celok.

ZOZNAM PREDMETOV

Manažment a ekonomické znalectvo

CIEĽ

Absolvent je pripravený v oblasti kvalifikácie a hodnotenia úrovne ekonomických procesov vo vnútri podniku a aj vo väzbe na ekonomické okolie. Absolvent ovláda metódy a postupy manažérskej práce ako aj znaleckej činnosti. Okrem prijímania všeobecných manažérskych rozhodnutí je schopný riešiť ekonomické a finančné vzťahy v podniku vo väzbe na jeho hodnotu. Ovládajú problematiku podnikových financií, finančných plánov, dokážu riadiť a organizovať finančné procesy podniku smerujúce k rastu hodnoty podniku. Sú schopní analytického myslenia a ovládajú metódy a postupy znaleckej činnosti. Vedia komplexne posudzovať rôzne súvislosti ekonomických procesov, čo môže využiť v odbornej praxi znalca v ekonomických odboroch.

UPLATNENIE

???

ZÍSKANÉ SCHOPNOSTI

 • analyzovať zložité súvislosti ekonomických procesov a manažérskych činností vo
  väzbe na ohodnocovanie podniku, jeho materiálnych, finančných a personálnych
  tokov;
 • vyhodnocovať dosahy manažérske rozhodnutia na hodnotu podniku a jeho
  perspektívu,
 • vykonávať vyššie stredné a vrcholové ekonomické manažérske funkcie v podniku
  s dôrazom na hodnotenie dosahov ekonomických procesov na hodnotu podniku,
 • schopnosť aplikovať metódy a postupy manažérskej práce ako aj znaleckej činnosti
  a prijímať všeobecné manažérske rozhodnutia,
 • schopnosť riešiť ekonomické a finančné vzťahy v podniku vo väzbe na jeho hodnotu
  a analyticky myslieť, chápať ekonomické procesy, využívať poznatky v znaleckej praxi
  v ekonomických odboroch.

ZOZNAM PREDMETOV

Manažment výroby a logistika

CIEĽ

Pripraví špecialistu na oblasť riadenia predvýrobných, výrobných a povýrobných činností vo väzbe na formy podnikovej logistiky. Osvojí si metódy a postupy manažérskej práce. Odborne je pripravený z vnútropodnikového manažmentu výroby, logistiky, manažmentu kvality, inovácií podniku, technologických systémov, environmentálnych aspektov výroby, procesného a znalostného manažmentu. Taktiež nadobudnutie vedomostí z oblasti strategického manažmentu, finančného manažmentu, medzinárodného manažmentu, vnútropodnikového manažmentu výroby.

UPLATNENIE

 • v podnikaní vo výrobe,
 • pri organizácii výrobnej stratégie podniku, formulácii výrobkovej, inovačnej a technologickej stratégie podniku a súvisiacej príprave novej produkcie
 • v ekonomickej organizácii obslužných procesov a povýrobných službách

ZÍSKANÉ SCHOPNOSTI

 • analyzovať zložité súvislosti predvýrobných/výrobných/povýrobných procesov,
 • prijímať manažérske rozhodnutia a vyhodnocovať ich dosahy na výrobnú stratégiu podniku a jej perspektívu,
 • vykonávať vyššie stredné a vrcholové manažérske funkcie vo výrobe s dôrazom na riadenie transformačných procesov podniku,
 • aplikovať metódy a postupy manažérskej práce a prijímať všeobecné manažérske rozhodnutia v oblasti výroby a logistiky,
 • dbať na environmentálnu stránku transformačného procesu, udržateľnosť výroby.

ZOZNAM PREDMETOV

Personálny manažment

CIEĽ

Absolvent dokáže prijímať manažérske rozhodnutia v personálnej oblasti a hodnotiť ich dosahy na podnikovú stratégiu a vykonávať vyššie stredné a vrcholové manažérske funkcie v personálnej oblasti. Vie aplikovať relevantné vedomosti o základných a špecifických činnostiach personálneho manažéra, aplikovať manažérske nástroje pri riadení ľudských zdrojov a orientovať sa v pracovnom práve. Zvládne analyzovať zložité súvislosti personálnych procesov v podniku a formulovať personálnu stratégiu vo väzbe na podnikovú stratégiu.

UPLATNENIE

???

ZÍSKANÉ SCHOPNOSTI

 • analyzovať zložité súvislosti personálnych procesov v podniku,
 • prijímať manažérske rozhodnutia v personálnej oblasti a hodnotiť ich dosahy na podnikovú stratégiu,
 • vykonávať vyššie stredné a vrcholové manažérske funkcie v personálnej oblasti,
 • formulovať personálnu stratégiu vo väzbe na podnikovú stratégiu,
 • schopnosť aplikovať relevantné vedomosti o základných a špecifických činnostiach personálneho manažéra,
 • orientovať sa v pracovnom práve,
 • aplikovať manažérske nástroje pri riadení ľudských zdrojov.

ZOZNAM PREDMETOV

Všeobecný manažment

CIEĽ

Pripraví absolventa na riadiace funkcie v podnikoch. Absolvent nadobudne vedomostí z oblasti strategického manažmentu, finančného manažmentu, medzinárodného manažmentu, manažérskej komunikácie. Získa rozširujúce poznatky z oblastí odbytovej stratégie, logistiky, organizovania, kontroly finančného plánovania.

UPLATNENIE

???

ZÍSKANÉ SCHOPNOSTI

 • riadiť veľké skupiny ľudí,
 • rýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové, kultúrne a územné zvláštnosti;
 • identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy celého podniku;
 • kvalifikovane sledovať, analyzovať a hodnotiť pôsobenia podniku ako celku aj jeho jednotlivých zložiek;
 • identifikovať, interpretovať, navrhovať, realizovať opatrenia na úrovni podniku ako celku;
 • tvorivo viesť ľudí, koordinovať ich úsilie, využívať komunikačné zručnosti a vykonávať tak všeobecné manažérske funkcie;
 • ekonomicky myslieť, analyzovať, organizovať a komplexne riadiť ekonomické procesy v podniku;
 • analyzovať ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí,
 • prijímať manažérske rozhodnutia.

ZOZNAM PREDMETOV


Fakulta uskutočňuje prijímacie konanie len na akreditované študijné programy v rámci bakalárskeho štúdia, inžinierskeho štúdia a doktorandského štúdia.
Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vysokoškolské štúdium 3-stupňové. 1. stupeň predstavuje bakalárske štúdium, ktorého štandardná dĺžka je tri roky. 2. stupeň tvorí inžinierske štúdium a jeho štandardná dĺžka je dva roky a 3. stupeň štúdia predstavuje doktorandské štúdium. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme je päť rokov. Štúdium na Ekonomickej univerzite je organizované na základe kreditového systému v súlade s vyhláškou o kreditovom systéme štúdia.

Sprievodca štúdiom je tu pre všetkých nováčikov na Fakulte podnikového manažmentu prináša aktuálne informácie o fakulte, univerzite a jej štruktúre ako aj návod ako používať Akademický informačný systém a mnoho ďalších rád a pokynov.

Sprievodcu štúdiom nájdete TU!

V prípade otázok môžete kontaktovať aj svoj Študentský parlament na FB alebo na e-mailovej adrese: spfpm.euba@gmail.com.