15
Sep

Profil povinne voliteľných predmetov_4.ročník

Ekonomika podniku

Manažment inovácií v podniku

Predmet Manažment inovácií je zameraný na proces riadenia prevažne produktových inovácií – od
vzniku invencie po prvú realizáciu inovácie. Predmet má okrem osvojenia si metodického aparátu,
ktorý je využiteľný aj v iných manažérskych rozhodovacích procesoch, významné poslanie zintenzívniť
schopnosť manažéra v oblasti kreatívnych a inovatívnych činností so silným nábojom systematického
prístupu v budúcom profesionálnom aj súkromnom živote.
Zabezpečiť implementáciu metodiky inovačného manažmentu do vedomostí absolventov. Dosiahnuť
ovládanie základných krokov inovačného manažmentu, ich teoretické princípy, obsahovú náplň a
postupy ako aj základy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti inovačných akcií. Osvojenie si
teoretických princípov a postupov vybraných prognostických metód, určovania inovačného zámeru
produktov prostredníctvom benchmarkingovej metodológie, aplikovať metodológiu porovnávania
konkurenčných produktov a využívať metodický komplex hodnotovej analýzy na určenie obsahu novej
inovácie, postupov aplikácie metód tvorivej činnosti, aplikovanie plánu inovácií v podnikateľskom
subjekte a osvojenie si základov vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti inovačných akcií.

Informačný systém podniku

Cieľom predmetu je naučiť študentov orientovať sa v problematike využívania IS/IT v podnikovej sfére
pri výkone manažérskych funkcií na všetkých stupňoch riadenia. Zároveň poskytnúť základné poznatky
z oblasti systémovej integrácie, informačných stratégií, kritických faktorov implementácie a prevádzky
IS/IT, outsourcingu IS/IT, auditu IS/IT a efektívnosti IS/IT. Cieľ cvičení je zameraný na aplikovanie a
prezentovanie základných podnikových procesov v integrovanom podnikovom informačnom systéme
SAP R/3.
Študenti získajú vedomosti v oblasti teoretických prístupoch k problematike implementácie a
efektívnosti podnikových informačných systémov, metodológie implementácie, formulovanie
informačnej stratégie podniku. Porozumejú vybraným modulom informačného systému SAP R/3.
Získajú praktické zručnosti práce v prostredí podnikového informačného systému typu ERP a
vybraných modulov SAP R/3 (moduly MM, AM, FI, SD, HR). Doklady v systéme SAP R/3, tok dokladov,
tvorba výstupných zostáv, kmeňové záznamy, proces fakturácie, proces obstarania materiálu a
investičného majetku, vybrané procesy z oblasti odbytu a personalistiky

Manažment a ekonomické znalectvo

Podnikový controlling

Absolventi predmetu budú pripravení na realizáciu činností v oblasti controllingu a v širšom chápaní
pre pozíciu manažéra s detailnými poznatkami, aby zodpovedne vedel využiť controllingové nástroje
zodpovedajúce situácii podniku pre rozhodovanie. Po absolvovaní predmetu by mali byť schopní:
aplikovať teoretické vedomosti tvorivým spôsobom a pochopiť postavenie controllingu a controllera
v riadení a rozhodovaní podniku, porozumieť koncepciám, funkciám a úlohám strategického a
operatívneho controllingu, porozumieť a vyhodnotiť účinnosť nástrojov controllingu a ich vzájomné
vzťahy, zhodnotiť transparentnosť toku nákladov a výnosov v podniku a v podnikových útvaroch,
vyhodnotiť tvorbu výsledku hospodárenia za podnik ako i za jednotlivé podnikové útvary, poprípade
analyzovať nepriaznivý vývoj VH, vyhodnotiť relevantnosť informácií controllingových reportov pre
manažment, schopnosť robiť rozhodnutia o produkcii na základe príspevkového zisku a manažérskych
výsledoviek, aplikovať znalosti pri vypracovaní odporučení v priebehu nepriaznivého vývoja
ekonomických ukazovateľov v podniku.

Finančné investície

Možnosti, ciele a stratégie finančného investovania. Portfóĺiové a kolektívne investovanie. Hodnotenie
výkonnosti manažmentu portfólia. Poznanie kolektívneho a portfóliového investovania, jeho možnosti
a obmedzenia, hodnotenie vývoja trhov, burzových informácií, praktické možnosti tvorby portfólia
Ciele finančného investovania, regulácia a dohľad na finančnom trhu, kritéria FI , teória efektívnych
trhov a teória portfólia, aplikácie modelu CAPM, prístupy k predikcii cien akcií, investičné stratégie
portfólia fondov, meranie výkonnosti manažmentu portfólia FI, reálne finančné investície, burzové
obchody, komoditné burzy.

Manažment výroby a logistika

Organizačné správanie

Cieľom je oboznámiť študentov o podstate správania sa zamestnancov v organizácii na všetkých
úrovniach organizačnej štruktúry. Vychádza sa pritom z analýzy poznatkov o osobnostných
dispozíciách, motivačnom profile, hodnotovej orientácii, kariérových ašpiráciách a dynamike vzťahov.
Cieľom je naučiť efektívne riadiť a viesť ľudí v pracovnom procese.
Výstupom predmetu je naučiť študentov, budúcich manažérov riadiť a viesť ľudí v pracovnom procese
na základe chápania správania zamestnancov a pracovných skupín. Rozvoj manažérskych zručnosti a
vedomostí študentov.
Úvod do teórie organizačného správania. Individuálne dispozície a diferencie zamestnancov v
organizácii. Hodnotová orientácia zamestnancov, skupiny a organizácie. Výkonová motivácia v
organizácii. Rozvoj kariéry zamestnancov. Pracovná skupina v organizácii. Konflikty v organizácii.
Sociálnopsychologická atmosféra v organizácii ako zložka organizačného správania. Vedúci v
organizácii. Vedenie v organizácii. Moc, vzťahy a role v organizácii. Komunikácia v organizácii. Etika
v organizácii.

Organizácia práce

Hlavným vzdelávacím cieľom predmetu je získať poznatky a zručnosti v oblasti vstupov a výstupov
pracovného systému, legislatívneho, kultúrneho a sociálneho kontextu systému organizácie práce.
Študenti získajú aktuálne poznatky a zručnosti z oblasti organizácie práce, naučia sa koncipovať a
prezentovať vlastné riešenia projektov pracovných miest a pracovísk, stanoviť normy spotreby práce,
riešiť pracovné vzťahy, riešiť časové podmienky práce a vedieť využívať jednotlivé faktory pracovného
prostredia s cieľom efektívneho riadenia pracovného procesu.
Charakteristika a význam organizácie práca, úlohy a ciele organizácie práce, pracovný systém, deľba
práce, vytvorenie pracovného miesta, stanovenie noriem spotreby práce, základné dimenzie
pracovných skupín, pracovné prostredie, ergonómia, fyzikálne faktory pracovného prostredia,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, organizácia pracovného času, kultúrny a sociálny kontext
organizácie práce, partnerstvo a participácia zamestnancov, personálne činnosti líniových manažérov
v systéme organizácie práce.

Personálny manažment podniku

Projektový manažment

Poskytnúť komplexné nadobudnutie vedomostí z Projektového manažmentu v súlade s najnovšími vývojovými
tendenciami v metodikách PMI a IPMA. Študent sa oboznámi s procesným chápaním Projektového manažmentu
a s využitím špecifických metód, techník a nástrojov vo všetkých fázach životného cyklu projektu. Získa schopnosť
rozpoznať a porozumieť hlavným koncepciám a metodikám Projektového manažmentu a vyhodnotiť ich použitie
v konkrétnych podmienkach, formulovať ciele projektu na základe existujúcich potrieb, prezentovať špecifickými
metódami (napr. logický rámec) postup riešenia , efektívne komunikovať a účinne pracovať ako jednotlivec i člen
tímu.
Teoreticko-metodologické aspekty súčasných hlavných metodík projektového manažmentu (PMI, IPMA, Prince2)
z hľadiska procesného a kompetenčného. Organizačno-personálna podpora PM. Metódy a techniky využívané v
jednotlivých fázach životného cyklu projektov. Riadenie projektov v špecifických podmienkach.

Rozvoj manažérskych zručnosti

Naučiť študentov analyzovať zručnosti a rozvíjať ich interaktívnymi metódami, a to: riešením prípadových štúdií,
hraním rolí, cvičeniami pre jednotlivcov a skupiny. Individuálnymi a skupinovými zadaniami utvrdiť študentov v
správnom používaní získaných poznatkov a princípov a prvotne natrénovaných manažérskych zručností.
Študent získa poznatky o osobných manažérskych zručnostiach – sebauvedomenie, riadenie osobného stresu,
tvorivé riešenie problémov, o interpersonálnych zručnostiach – podpornom komunikovaní, motivovaní iných
ľudí, získanie a používanie moci a riadenie konfliktu, ako aj o špeciálnych zručnostiach – hovorové a písomné
prezentácie, vedenie porád a príprava a uskutočnenie výberového, prepúšťacieho a hodnotiaceho rozhovoru.
Zručnosti: Analyzovania manažérskych zručností v manažérskej praxi. Pripraviť a povedať, resp. napísať
prezentáciu, vysporiadať sa s osobným stresom, použiť motivačné nástroje na motivovanie iných ľudí, analyzovať
a riešiť konflikt, získať a použiť moc, pripraviť a viesť poradu a výberový a hodnotiaci rozhovor, použiť princípy
podpornej komunikácie. Overenia a použitia získaných poznatkov v spracovaní individuálnych a tímových zadaní
a záverečných výskumných projektov.

Podnikové financie

Riadenie hodnoty podniku

Vymedzenie problematiky investičného procesu, investičného rozhodovania a stanovenia hodnoty
podniku ako základ pre metodiku ohodnocovania majetku podniku. Metódy ohodnocovania a ich
využitie v praxi. Absolvent predmetu je schopný ohodnotiť podnik výnosovými metódami, získa
základný prehľad o ohodnocovaní podnikov a sú v ňom budované ambície stať sa znalcom.
Zdrojové zabezpečenie podnikateľskej činnosti, investície, investičné rozhodovanie, stanovenie
hodnoty podniku, ohodnocovanie majetku podniku, hodnota podniku v procese reštrukturalizácie,
metódy ohodnocovania podniku, ohodnocovanie hmotného a nehmotného IM, úroková miera,
synergie, optimalizácia hodnoty podniku, komplexné príklady na ohodnocovanie podnikov
podnikateľskou, majetkovou, likvidačnou a kombinovanou metódou.

Podnikový controlling

Absolventi predmetu budú pripravení na realizáciu činností v oblasti controllingu a v širšom chápaní
pre pozíciu manažéra s detailnými poznatkami, aby zodpovedne vedel využiť controllingové nástroje
zodpovedajúce situácii podniku pre rozhodovanie. Po absolvovaní predmetu by mali byť schopní:
aplikovať teoretické vedomosti tvorivým spôsobom a pochopiť postavenie controllingu a controllera
v riadení a rozhodovaní podniku, porozumieť koncepciám, funkciám a úlohám strategického a
operatívneho controllingu, porozumieť a vyhodnotiť účinnosť nástrojov controllingu a ich vzájomné
vzťahy, zhodnotiť transparentnosť toku nákladov a výnosov v podniku a v podnikových útvaroch,
vyhodnotiť tvorbu výsledku hospodárenia za podnik ako i za jednotlivé podnikové útvary, poprípade
analyzovať nepriaznivý vývoj VH, vyhodnotiť relevantnosť informácií controllingových reportov pre
manažment, schopnosť robiť rozhodnutia o produkcii na základe príspevkového zisku a manažérskych
výsledoviek, aplikovať znalosti pri vypracovaní odporučení v priebehu nepriaznivého vývoja
ekonomických ukazovateľov v podniku.