12
Feb

O Fakulte podnikového manažmentu

Profil Fakulty podnikového manažmentu

Fakulta podnikového manažmentu vznikla v roku 1953 na bývalej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (okrem ďalších dvoch fakúlt) ako Fakulta výrobno-ekonomická. V roku 1969 bola premenovaná na Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví (bývalé FERVO). Od roku 1992 sa fakulta nazýva Fakulta podnikového manažmentu.

Pôvodná orientácia fakulty na riadenie priemyslu a poľnohospodárstva sa postupne rozšírila a v súčasnosti je výchovnovzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť Fakulty podnikového manažmentu orientovaná na manažment všetkých typov a veľkostí podnikov.

História fakulty

Fakulta počas svojho „dospievania“ prešla pomerne búrlivým vývojom, ktorý bol podmienený jednak vývojom spoločenského okolia a jednak štruktúrou učiteľov a študentov. Napriek mnohým tlakom si zachovala a zachováva tvár korektného partnera vo vzťahu k Vedeniu Ekonomickej univerzity v Bratislave a ostatným fakultám univerzity, spoľahlivého partnera pre hospodársku prax a tvár stabilného a nestranného učiteľa pre všetkých záujemcov o vzdelanie. Výrazné stopy na tvári fakulty zanechali dekani, ktorí svojim konaním pozitívne ovplyvnili jej viac ako 60-ročnú históriu a s úctou na nich spomíname:

1953 – 1956 prof. Ing. J. Pázman
1956 – 1960 prof. Ing. Š. Fišera
1960 – 1963 doc. Ing. M. Sedlák, CSc.
1963 – 1966 doc. Ing. M. Švantner, CSc.
1966 – 1969 doc. Ing. A. Piškanin, CSc.
1969 – 1970 prof. Ing. M. Janák, CSc.
1970 – 1973 doc. Ing. A. Raško, CSc.
1973 – 1985 prof. Ing. M. Leščišin, DrSc.
1985 – 1990 Dr. h. c. prof. Ing. M. Grznár, DrSc.
1990 – 1991 prof. Ing. M. Sedlák, CSc.
1991 – 1993 doc. Ing. F. Svatý, CSc.
1994 – 2000 prof. Ing. K. Zalai, CSc.
2000 – 2007 doc. Ing. Ľ. Strieška, CSc.
2007 – 2015 prof. Ing. Ľ. Szabo, CSc.
2015 – súčasnosť prof. Ing. P. Markovič, PhD.

V súčasnom období je fakulta jednou zo siedmich fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Organizačná štruktúra 

Fakulta podnikového manažmentu sa člení na 5 katedier:

 • Katedra podnikovohospodárska,
 • Katedra manažmentu,
 • Katedra manažmentu výroby a logistiky,
 • Katedra podnikových financií,
 • Katedra informačného manažmentu.

Orgánmi akademickej samosprávy sú:

 • dekan fakulty,
 • akademický senát,
 • vedecká rada,
 • disciplinárna komisia pre študentov.

Vedenie Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

 • prof. Ing. Peter Markovič, PhD. – dekan fakulty
 • doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. –  prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
 • doc. Ing. Jana Blštáková, PhD. – prodekanka pre medzinárodné vzťahy
 • doc. Ing. Anita Romanová, PhD. –  prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
 • Ing. Katarína Grančičová, PhD. –  prodekanka pre rozvoj fakulty a sociálne otázky
 • Ing. Marián Smorada, PhD. – poverený výkonom funkcie prodekana pre informatizáciu fakulty a styk s verejnosťou

uzitocne_fakulta_vedenie-fpm

Akademický senát Fakulty podnikového manažmentu

Kontrolu výkonných funkcií vedenia fakulty vykonáva akademický senát fakulty, ktorý volí akademických funkcionárov na obdobie 4 rokov, má 15 členov, z ktorých jednu tretinu tvoria študenti. Na čele fakulty je dekan s ostatnými akademickými funkcionármi – prodekanmi.

Vedecká rada

Členmi vedeckej rady fakulty, sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov vedeckej rady fakulty sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce fakulty.

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov fakulty, ktorí sú zapísaní v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v týchto akreditovaných študijných odboroch v rámci prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia:

 1. v študijných odboroch bakalárskeho štúdia:
  • ekonomika a manažment podniku,
  • finančný manažment,
 2. v študijných odboroch inžinierskeho štúdia:
  •  všeobecný manažment,
  •  personálny manažment,
  •  manažment výroby a logistika,
  •  manažment a ekonomické znalectvo,
  •  ekonomika podniku,
  •  finančný manažment a účtovníctvo podniku,
  •  podnikové financie,
 3. v študijných odboroch doktorandského štúdia:
  • finančný manažment podniku,
  • ekonomika a manažment podniku.

Formy a metódy štúdia, kreditový systém štúdia

Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme  štúdia. Študentom prednášajú učitelia  pôsobiaci vo funkcii profesora alebo docenta, so súhlasom dekana fakulty môžu  prednášať aj odborní asistenti a významní odborníci z hospodárskej praxe.

Organizácia štúdia na fakulte je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s  absolvovaním jednotiek študijného programu v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe. Kredity sú číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, ktoré vyjadrujú množstvo práce študenta potrebnej na ich absolvovanie. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za jeden semester 30 kreditov.

Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia pre jednotlivé stupne štúdia je na fakulte určený takto:

 • študijný program prvého stupňa štúdia – bakalársky študijný program – 180 kreditov,
 • študijný program druhého stupňa štúdia – inžiniersky študijný program – 120 kreditov,
 • študijný program tretieho stupňa štúdia – doktorandský študijný program – 180 kreditov

Ukončenie každého stupňa štúdia sa uskutočňuje vykonaním štátnej skúšky a obhajobou záverečnej práce. Štátna skúška vrátane obhajoby záverečnej (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) práce sa koná pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“) a môže mať viacero častí. Absolvovaním štátnej skúšky na 1. stupni získa študent  titul „bakalár“. Absolvent štátnej skúšky na 2. stupni štúdia získa titul „inžinier“.

Fakulta podnikového manažmentu umožňuje svojim študentom absolvovať predmety vyučované v cudzích jazykoch či zahraničné pobyty na iných univerzitách.

Viac informácií nájdete na stránke fakulty: http://fpm.euba.sk/.