4
Feb

Prideľovanie ubytovania

Základné informácie k prideľovaniu ubytovania v ŠD EU v Bratislave 2024/2025

Milí študenti, v súvislosti s podávaním žiadostí o ubytovanie a prideľovaním miest na ŠD EU v Bratislave, sme pre Vás pripravili niekoľko základných informácii.


Ubytovanie v Študentských domovoch Ekonomickej univerzity v sa poskytuje študentom denného štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Žiadosť o ubytovanie si podáva:

 1. študent EU v Bratislave (I. a II. stupeň štúdia) elektronicky v Akademickom informačnom systéme
 2. novoprijatý uchádzač na štúdium na EU v Bratislave (I. a II. stupeň štúdia) elektronicky v AIS
 3. študent EU v Bratislave (III. stupeň štúdia) v písomnej forme

 

Prideľovanie ubytovacích miest sa realizuje zoradením žiadostí o ubytovanie v ŠD EU v Bratislave do poradovníka v troch skupinách:

Prideľovanie miest v ŠD EU v BA
1. skupina Prednostné ubytovanie:  študenti vlastniaci preukaz ZŤP alebo ZŤPS, obojstranné siroty, zahraniční študenti fakulty a študenti, ktorým je pridelené miesto na manželských internátoch.
2. skupina Študenti, ktorých vzdialenosť trvalého bydliska od EU v Bratislave je väčšia ako 50 km  
3. skupina Ostatní študenti ,okrem študentov s trvalým bydliskom v Bratislave.

Žiadatelia sú  v poradovníku o ubytovanie rozdelení do skupín podľa ročníkov a v rámci ročníkov podľa študijného programu, kde sa vypočíta percentuálny podiel na kapacitách podľa podielu  ročníku a študijného programu na celkovom počte podaných žiadostí.

Pridelené ubytovacie miesto je neprenosné, nie je možné ho prenechať inej osobe!!

Body za ubytovanie: 400 bodov
Vzdialenosť 100 bodov
Študijné výsledky 300 bodov
Doplnkové body ŠVOČ, sociálne štipendium, jednostranná osirelosť, motivačné štipendium za šport, vedu, kultúru, darovanie krvi – Študentská kvapka krvi organizovaná ŠP FHI, (obojstranná osirelosť, ZŤP, zahraniční študenti: prednostné ubytovanie)

Body za vzdialenosť :

 • sa vypočítavajú na základe najmenšej vzdialenosti trvalého bydliska od miesta štúdia tzn. EU v Bratislave. V systéme AIS sa automaticky prideľujú body za kilometre na základe kilometrovníka, ktorý vychádza z dostupnosti EU v Bratislave prostriedkami hromadnej dopravy z obce, v ktorej má študent trvalý pobyt a v ktorej sa nachádza pošta (ďalej len „obec“). Ak v obci, v ktorej má študent trvalý pobyt, nie je pošta, zohľadňuje sa kilometrová dostupnosť EU v Bratislave z obce, v ktorej sa nachádza pošta pre doručovanie listových zásielok do miesta trvalého bydliska študenta.

 

Body za študijné výsledky:

 • pre študentov nast.upujúcich do 1. ročníka I. stupňa štúdia, ktorí boli prijatí na základe prijímacích pohovorov. Body sa vypočítavajú na základe bodov získaných na prijímacích pohovoroch (označené ako „P“).
 • pre študentov nastupujúcich do 2. a 3. ročníka I. stupňa štúdia sa body  vypočítavajú na základe váženého aritmetického priemeru známok zo skúšok ktoré študent vykonal v časovom intervale od 1. apríla minulého roka do 31. marca súčasného roka.
 • pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka II. stupňa štúdia sa body vypočítavajú na základe priemeru zo známok dosiahnutých na bakalárskych štátnych skúškach.
 • pre študentov nastupujúcich do 2. ročníka II. stupňa štúdia  sa body  vypočítavajú na základe váženého aritmetického priemeru známok zo skúšok ktoré študent vykonal v časovom intervale od 1. decembra minulého roka do 31. marca súčasného roka.

 

Doplnkové body

 • Jednostranná osirelosť: 100 bodov.
 • Sociálne štipendium: 20 bodov.
 • Vybrané aktivity za posledných 12 mesiacov od dňa podania prihlášky:
  • Fakultné kolo ŠVOČ:
   • 1. miesto: 25 bodov,
   • 2. miesto: 20 bodov,
   • 3. miesto: 15 bodov,
   • účasť, bez umiestnenia: 10 bodov (preukázateľne predložená práca komisii).
  • Za priznané motivačné štipendium (najmä za vynikajúce výsledky vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti a výnimočnú angažovanosť v študentských spolkoch a združeniach, okrem motivačného štipendia za prospech alebo ŠVOČ): 20 bodov.
  • Za bezplatné darovanie krvi na základe predloženia preukazu darcu krvi a potvrdenia od organizátora Študentskej kvapky krvi na EU v Bratislave, maximálne však 2-krát za akademický rok po 5 bodov.

Študent, ktorému nebolo pridelené ubytovanie, sa môže v prípade nesprávneho výpočtu bodov odvolať voči rozhodnutiu o nepridelení ubytovania Ubytovacej komisii príslušnej fakulty EU v Bratislave, na ktorej študuje.

Študent stráca nárok na jemu pridelené miesto:

 1. ak je vylúčený zo štúdia v danom akademickom roku,
 2. zanechal štúdium v danom akademickom roku,
 3. v danom akademickom roku prerušil štúdium,
 4. v danom akademickom roku je uvoľnený na štúdium v zahraničí minimálne na 1 semester (po dobu uvoľnenia),
 5. hrubo porušil Domový poriadok ŠD EU v Bratislave v zmysle čl. 1, ods. 3 písm. a),
 6. v danom akademickom roku bol disciplinárne potrestaný,
 7. včas neuhradil poplatok za ubytovanie v zmysle harmonogramu ubytovania v danom akademickom roku!

 

Ubytovaný je povinný:

 1. Predložiť pri ubytovaní platný doklad totožnosti, 2 x aktuálnu fotografiu formátu OP, ubytovacie povolenie, resp. schválenú žiadosť o ubytovanie.
 2. Ubytovať sa v stanovenom termíne uvedenom v Harmonograme ubytovania pre príslušný akademický rok. Ubytovanie je možné realizovať aj prostredníctvom inej osoby v odôvodnených prípadoch (choroba, pobyt v zahraničí a pod.) po uhradení stanoveného poplatku.
 3. Ubytovať sa výlučne na pridelenej izbe, prípadne presťahovať sa po stanovenom termíne len so súhlasom riaditeľa príslušného ŠD EU v Bratislave. 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Ubytovaciu komisiu: ubytovanie.fpm@euba.sk