19
Apr

Záverečná práca-užitočné návody

Evidenčné číslo

Evidenčné číslo obsahuje tieto údaje:

 • číslo školiaceho pracoviska (podľa číselníka útvarov EU v Bratislave)
  Katedra podnikovohospodárska – 104002
  Katedra manažmentu – 104003
  Katedra podnikových financií – 104004
  Katedra manažmentu výroby a logistiky – 104005
  Katedra informačného manažmentu – 104006
 • skratka označenia záverečnej práce (B – bakalárska práca) alebo (I – diplomová práca),
 • rok, kedy sa odovzdáva záverečná práca;
 • identifikačné číslo študenta (desaťmiestne číslo karty študenta)
 • Kód (evidenčné číslo) diplomovej práce tak môže mať nasledovný tvar:
  (104002/I/2019/0001252620).

Elektronická verzia záverečnej práce musí byť vyhotovená vo formáte *.pdf alebo *.docx,
aby bolo možné z nej získať textové informácie. Dokument nesmie byť oskenovanou
verziou tlačenej podoby záverečnej práce. Súbor musí byť označený názvom
XXXXYYYPRIEZVISKO_Z (kde XXXX – rok predloženia záverečnej práce; YYY – skratka
fakulty – FPM; PRIEZVISKO – priezvisko autora; Z – prvé písmeno mena autora).

Zadanie záverečnej práce

Video návod, ako získať zadanie záverečnej práce, ktoré sa vkladá do vytlačenej práce. Do elektrickej formy, ktorá sa nahráva do AISu sa zadanie nevkladá! A daj pozor, aby ti počet strán sedel s elektronickou verziou potom, čo vložíš zadanie do práce a dáš ju zviazať. Buď uprav počet strán alebo namiesto zadania vlož prázdnu stranu. Potom ju len vymeníš za zadanie.

Ako nahrať prácu do Ais

 

Návod aj v pdf

Na príslušnú katedru je potrebné doniesť:

 • 3x licenčnú zmluvu pre vysokú školu (1 na katedru, 1 vedúcemu, 1 študentovi)
 • 3x licenčnú zmluvu pre CRZP (1 na katedru, 1 vedúcemu, 1 študentovi)
 • 1x analytický list
 • 1x protokol originality
 • 2x záverečnú prácu (v tepelnej väzbe, obojstranná tlač) – aby si mohol prácu použiť pri obhajobe, musíš si vytlačiť tretí kus, tvoj vlastný, práca ti ostane.

Ako si vybrať záverečnú tému