25
Mar

Aktualizované opatrenia rektora EU – 24.3.2020

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 24. 3. 2020 vydáva

opatrenie rektora č. 5/2020

 

ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia rektora č. 4/2020 vydané dňa 12. marca 2020.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Vlády SR, Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva).

 

 1. Prerušenie prezenčnej formy výučby do 30. mája 2020 (vrátane) pre prvý, druhý aj tretí stupeň štúdia na dennej aj externej forme štúdia

  1. Prezenčná forma výučby a skúškové obdobie sa prerušuje do 30. mája 2020 (vrátane) na všetkých pedagogických pracoviskách (Bratislava, Košice, Michalovce, Virt). Pedagogický proces sa uskutoční online formou s využitím online platforiem určených na výučbu (napr. moodle, Microsoft Teams, Google Hangouts Meet a iných) s následnou formou samoštúdia. Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.
  2. Harmonogram ak. roka 2019/2020 na EU v Bratislave sa upravuje takto:
   1. Prezenčná forma výučby pre záverečné ročníky štúdia na prvom a druhom stupni štúdia sa prerušuje do termínu stanoveného harmonogramom akademického roka pre výučbu v záverečných ročníkoch štúdia.
    Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platforiem určených na výučbu (napr. moodle, Microsoft Teams, Google Hangouts Meet a iných) s následnou formou samoštúdia. Komunikácia učiteľov a študentov ohľadne hodnotenia plnenia podmienok pre aktívne formy výučby sa uskutoční elektronicky alebo s využitím online platforiem. Výsledky plnenia povinností v rámci aktívnych foriem výučby zaznamenajú všetci vyučujúci do AIS2 v termíne do 7. mája 2020, pri záverečných prácach do 22. mája 2020.

    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov tak, aby študenti záverečných ročníkov dostali všetky relevantné informácie k ukončeniu predmetu, ročníka a ukončeniu štúdia.

   2. Prezenčná forma výučby v ostatných ročníkoch na prvom, druhom a treťom stupni štúdia sa prerušuje do termínu stanoveného harmonogramom akademického roka pre výučbu v ostatných ročníkoch štúdia.
    Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platforiem určených na výučbu (napr. moodle, Microsoft Teams, Google Hangouts Meet a iných) s následnou formou samoštúdia. Komunikácia učiteľov a študentov ohľadne hodnotenia plnenia podmienok pre aktívne formy výučby sa uskutoční elektronicky alebo s využitím online platforiem. Výsledky plnenia povinností v rámci aktívnych foriem výučby zaznamenajú všetci vyučujúci do AIS2 v termíne do 7. mája 2020.

    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov tak, aby študenti dostali všetky relevantné informácie k ukončeniu predmetu a ročníka.

   3. Skúškové obdobie pre záverečné ročníky štúdia na prvom a druhom stupni štúdia začína od 1. júna 2020.
    Termíny skúšok sa budú vypisovať v rozsahu zodpovedajúcom počtu študentov daného predmetu s tým, aby sa jedného termínu mohol zúčastniť iba obmedzený počet študentov so zachovaním všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení u vyučujúcich aj študentov.

    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

   4. Skúškové obdobie pre ostatné ročníky štúdia na prvom a druhom stupni štúdia trvá od 1. júna 2020 do 17. júla 2020.
    Termíny skúšok sa budú vypisovať v rozsahu zodpovedajúcom počtu študentov daného predmetu s tým, aby sa jedného termínu mohol zúčastniť iba obmedzený počet študentov so zachovaním všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení u vyučujúcich aj študentov.

    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

   5. Termín na odovzdávanie záverečných prác na prvom a druhom stupni štúdia do akademického informačného systému (AIS2) sa predlžuje na všetkých fakultách do 22. mája 2020.
    Podrobnosti odovzdávania záverečných prác do AIS2 upravuje interná smernica č. 11/2019 o záverečných prácach a príkaz rektora č. 7/2019 k realizácii internej smernice č. 11/2019 (https://euba.sk/student/zaverecne-prace). Všetky ostatné náležitosti vrátane vytlačených verzií záverečných práce odovzdá študent po 1. júni 2020 v zmysle príkazu rektora č. 7/2019.

    Ďalšie podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

   6. Štátne skúšky na prvom a druhom stupni štúdia sa konajú v termíne najskôr od 15. júna 2020 s možnosťou dvojzmenného cyklu.
    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.
   7. Predlžuje sa termín podávania prihlášok na 1. stupeň štúdia na všetky študijné programy do 15. apríla 2020.
   8. Termín na podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia sa nemení (do 30. apríla 2020).
   9. Termín na podávanie prihlášok na 3. stupeň štúdia sa nemení (do 12. júna 2020).
    Postupuje sa podľa Spoločných zásad prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2020/2021. Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia sa uskutočnia podľa harmonogramov jednotlivých fakúlt.

    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

   10. Obhajoby dizertačných prác na treťom stupni štúdia sa konajú od 1. júna 2020 do 17. júla 2020, resp. od 24. do 31. augusta 2020.
    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.
   11. Tzv. „katedrálne obhajoby dizertačných prác“ sa môžu konať výhradne online formou priebežne.
    Podrobnosti stanovia vedúci zamestnanci (spravidla vedúci katedier), do ktorých kompetencie patrí uvedená aktivita.
   12. Opravné štátne skúšky na prvom a druhom stupni štúdia sa konajú od 24. augusta 2020 do 31. augusta 2020.
    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.
   13. Študentom (okrem zahraničných študentov) ubytovaným v študentských domovoch univerzity bude umožnené opätovne sa ubytovať v študentských domovoch najskôr 31. mája 2020.
    Informácie poskytne všetkým študentom ubytovaným v študentských domovoch Centrum podnikateľských a univerzitných služieb EU v Bratislave elektronickou formou.
   14. Zahraničným študentom ubytovaným v študentských domovoch aj počas prerušenia výučby sa nariaďuje dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické predpisy a nariadenia.
   15. Po zrušení preventívnych opatrení bude umožnené študentom zotrvať v študentských domovoch do 31. júla 2020.
    Všetkým študentom, ktorí v zmysle opatrenia rektora EU v Bratislave č. 4/2020 opustili študentské domovy EU v Bratislave od 15. 3. 2020, sa vráti alikvotná časť poplatku za mesiac marec, poplatok za mesiac apríl a poplatok za mesiac máj jednorazovo na bankové účty študentov po skončení krízového stavu. Poplatok za mesiac jún zostáva v platnosti. Poplatok za ubytovanie v mesiaci júl bude vo výške poplatku platného pre akademický rok.

    Informácie poskytne všetkým študentom ubytovaným v študentských domovoch Centrum podnikateľských a univerzitných služieb EU v Bratislave elektronickou formou.

   16. Slávnostné promócie na 1. a 2. stupni štúdia plánované od 22. júna 2020 do 3. júla 2020 sa rušia.
    Diplomy a doklady o skončení štúdia budú absolventom odovzdané na príslušnom oddelení jednotlivých fakúlt po skončení štúdia v termínoch stanovených fakultou. Náhradný termín promócií bude stanovený v mesiaci september, resp. október podľa záujmu absolventov.

    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

   17. Obdobie hlavných prázdnin trvá od 20. júla 2020 do 31. augusta 2020.

 2. Ďalšie opatrenia
  1. Dekani fakúlt v spolupráci s vedúcimi pedagogických pracovísk fakúlt zabezpečia svojimi rozhodnutiami plynulé ukončenie všetkých aktivít vyplývajúcich z harmonogramu ak. roka 2019/2020 a jeho úprav v zmysle tohto opatrenia.
  2. Prezenčná výučba na Univerzite tretieho veku sa prerušuje do 7. mája 2020.
   Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platforiem určených na výučbu (napr. moodle, Microsoft Teams, Google Hangouts Meet a iných) s následnou formou samoštúdia.

   Podrobnosti stanoví manažérka Univerzity tretieho veku BBS EU v Bratislave.

  3. Všetky ďalšie aktivity Univerzity tretieho veku organizované EU v Bratislave sa rušia do odvolania.
   Toto sa vzťahuje na všetky vzdelávacie strediská, v ktorých sa realizujú aktivity Univerzity tretieho veku.
  4. Konzultačné hodiny študijných oddelení, referátov a pedagogických zamestnancov sa rušia do 30. mája.
   Komunikácia študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi a pedagogickými zamestnancami sa bude realizovať výhradne elektronickou formou alebo telefonicky.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  5. Zasadnutia všetkých samosprávnych orgánov aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.), sa do 30. mája 2020 môžu konať výhradne online formou v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov.
  6. Habilitačné a inauguračné prednášky sa rušia do odvolania.
  7. Všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach) usporadúvané EU v Bratislave aj inými subjektami sa rušia do odvolania.
  8. Zákaz návštev v študentských domovoch platí do odvolania.
  9. Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice sa rušia do 30. mája 2020.
  10. Plánované prijatia akýchkoľvek zahraničných partnerov a študentov sa rušia do odvolania.
  11. Všetky zahraničné aj domáce pracovné cesty zamestnancov sa rušia do odvolania.
  12. Pobyty študentov do zahraničia sa rušia do odvolania.
   V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR (platí pre študentov plánujúcich vycestovať do zahraničia a nevzťahuje sa na samotný pobyt študentov v zahraničí). Na základe stanoviska Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zo dňa 10. marca 2020 Národná agentúra mení svoje stanovisko z 28. februára 2020. Udeľovanie vyššej moci v prípadoch súvisiacich s koronavírusom a v súlade s usmernením od MŠVVaŠ SR je v právomoci vysokej školy, teda nie je potrebné o takýchto prípadoch informovať národnú agentúru. Pokiaľ študent alebo zamestnanec nevycestuje, ale vznikli mu v spojitosti s Erasmus+ mobilitou isté náklady (napr. cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), má nárok na ich preplatenie z dôvodu vyššej moci. V prípade študentov a zamestnancov, ktorí sa rozhodnú zo zahraničia predčasne vrátiť, postupuje sa ako pri iných prípadoch predčasného návratu z dôvodu vyššej moci, s tým, že takýmto účastníkom je možné preplatiť aj cestovné náklady spojené s návratom domov. Podrobnosti v otázkach štúdia študentov, ktorí sa predčasne vrátili zo zahraničného pobytu, resp. plánovali zahraničný pobyt a tento nezrealizovali, stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.
  13. Všetkým zamestnancom a študentom, ktorí sa v období od 9. marca 2020 vrátili z pobytu v zahraničí sa nariaďuje rešpektovať verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a zostať najmenej 14 dní po návrate v domácej izolácii. Ukladá sa túto skutočnosť oznámiť okrem osobám uvedeným vo vyhláškach ÚVZ SR elektronicky aj príslušnému vedúcemu zamestnancovi; študentom sa ukladá túto skutočnosť oznámiť elektronicky príslušnému študijnému oddeleniu; študentom medzinárodných mobilít Oddeleniu medzinárodnej mobility univerzity.
  14. Vedúci zamestnanci dohodnú s im podriadenými pedagogickými a vedeckovýskumnými zamestnancami, podľa rozhodnutia vedúcich zamestnancov aj s im podriadenými nepedagogickými a nevýskumnými zamestnancami prácu doma do 30. apríla 2020 (vrátane) v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a dokladovaním ich plnenia. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk v minimálnom rozsahu podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

   Dohodnutá práca v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce sa prerušuje od 6. apríla 2020 do 15. apríla 2020 (vrátane) z dôvodu nariadeného hromadného čerpania dovolenky.

   Od 1. mája 2020 bude v tejto otázke prijaté nové opatrenie v závislosti od vývoja situácie.

  15. Vedúci zamestnanci poskytnú im podriadeným nepedagogickým a nevýskumným zamestnancom (s výnimkou tých, na ktorých sa bude vzťahovať § 52 ods. 5 Zákonníka práce) pracovné voľno do 30. apríla 2020 (vrátane) v zmysle § 141 ods. 3 písm. b) a § 142 ods. 3 Zákonníka práce. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk v minimálnom rozsahu podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

   Poskytnuté pracovné voľno sa prerušuje od 6. apríla 2020 do 15. apríla 2020 (vrátane) z dôvodu nariadeného hromadného čerpania dovolenky.

   Od 1. mája 2020 bude v tejto otázke prijaté nové opatrenie v závislosti od vývoja situácie.

  16. Vedúci zamestnanci umožnia im podriadeným zamestnancom, pre ktorých vzniknú povinnosti vyplývajúce z úpravy harmonogramu akademického roka v období do 17. júla 2020 v rozsahu podľa Kolektívnej zmluvy čerpanie dovolenky od 20. júla 2020 do 31. augusta 2020.
  17. Otváracie hodiny bufetov EU v Bratislave, ako aj poskytovanie stravy v bufete v budove V2 sa rušia do 30. mája 2020.
  18. Prevádzka v budove Školička, v telocvični Horský park, v zariadeniach Virt, Jarabá a Pokrok sa ruší do odvolania.
  19. Zákaz vstupu do budovy V1 a V2 a do budovy Školička platí do skončenia prerušenia výučby.
   To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.
  20. Nariaďuje sa sprísniť denný hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách univerzity podľa odporúčaní MZ SR.

 

Upozorňujeme všetkých zamestnancov aj študentov na nutnosť zodpovedného prístupu a obozretnosť pri prejavení akéhokoľvek príznaku akútneho respiračného ochorenia a na vzájomné pripomínanie preventívnych opatrení.

Zodpovedných zamestnancov žiadame, aby s týmito opatreniami oboznámili personál, ktorý nemá prístup k počítaču.

 

Medzi všeobecné opatrenia zamerané na predchádzanie alebo minimalizovanie škôd patria:

 • zvýšené dodržiavanie hygienických pravidiel,
 • časté umývanie rúk mydlom a vodou, resp. používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu,
 • zakrývanie nosa a úst pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou s následným vyhodením do koša,
 • vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • v prípade choroby liečenie doma,
 • zabránenie nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • konzumácia prevareného mäsa a vajec,
 • kontrola svojho zdravotného stavu (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 14 dní od príchodu z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 • kontaktovanie alebo vyhľadanie lekára v prípade klinických príznakov po návrate z oblasti s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 • zostať najmenej dva týždne po návrate z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu v izolácii,
 • vyhýbať sa akýmkoľvek kontaktom s ľuďmi, v nevyhnutnom kontakte treba nosiť ochranné rúško.

 

Bratislava 24. 3. 2020

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor