12
feb

ISIC karta študenta

Všetky podrobné informácie o vydávaní a preberaní IČK (identifikačnej čipovej karty) získajú študenti v budove Výučba 2 – budova rektorátu na pracovisku CIT – 9. poschodie.

REGISTER ŠTUDENTA miestnosť A9.05

tel.: 02 6729 5369

Pondelok 13:00 – 14:00
Utorok 09:00 – 11:00, 13:00 – 14:00
Streda 09:00 – 11:00, 13:00 – 14:00
Štvrtok 09:00 – 11:00, 13:00 – 14:00
Piatok 09:00 – 11:00

ISIC je identifikačným preukazom študenta dennej formy štúdia univerzity EU a súčasne je aj medzinárodným študentským preukazom ISIC.

Preukaz študenta I. stupňa štúdia (Bc.) je akceptovaný aj v ďalších stupňoch štúdia (Ing. a Doktorandské štúdium), ak sa nemení forma štúdia. Preukaz je majetkom študenta (pri akomkoľvek ukončení štúdia preukaz zostáva študentovi ).

 • Študenti nastupujúci do 1.ročníka denného štúdia si môžu preukazy vyzdvihnúť v septembri po zápise na A9.05.
 • Študenti nastupujúci do 1.ročníka externého štúdia si môžu preukazy vyzdvihnúť aj v sobotu.
 • Študenti 2. a vyššieho ročníka, ktorí majú preukaz denného študenta ISIC, si môžu po zápise v septembri prolongovať preukaz na A9.05. Po zápise do príslušného ročníka sa študent preukáže  dokladom o zaplatení poplatku ( viď poplatky ) za prolongáciu (aktivačný poplatok – 12 € ) v miestnosti register študenta A9.05, kde mu bude ISIC preukaz prolongovaný na ďalší akademický rok.

Po prolongácii je potrebné aktivovať preukaz na Univerzitnom termináli priložením preukazu v spodnej šikmej časti terminálu – ihneď po prolongácii!

Úhrada poplatkov za ISIC

Poplatky je možné realizovať výhradne bankovým prevodom (nie poštovým peňažným poukazom) na číslo účtu takto:

 • všetky fakulty a celouniverzitné študijné programy 7000080671/8180
 • variabilný symbolrodné číslo platiteľa (bez lomítka!)
  • u platiteľa bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr  (napr. pre 2.5.1966 – 020596)
 • špecifický symbol :
  • Národohospodárska fakulta – 1010006
  • Obchodná fakulta – 1020006
  • Fakulta hospodárskej  informatiky – 1030006
  • Fakulta podnikového manažmentu – 1040006
  • Fakulta medzinárodných vzťahov – 1050006
  • Fakulta aplikovaných jazykov – 1060006
  • Ústav medzinárodných programov – 1800006 (pre celouniverzitné študijné programy)
  • Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach – 1070006

Adresa: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 • Preukaz študenta v dennej forme štúdia (ISIC) 22€.
 • Preukaz študenta v externej forme štúdia 9 €.
 • Preukaz študenta pri zmene študijného programu z externej formy na dennú 22 €.
 • Preukaz študenta pri zmene študijného programu z dennej formy na externú 9€.
 • Duplikát preukazu študenta dennej formy štúdia pri poškodení alebo strate 22 €.
 • Duplikát preukazu študenta externej formy štúdia pri poškodení alebo strate 9 €.
 • Nastavenie internej a externej funkcionality preukazu denného študenta (ISIC licencia, prístup do AIS, prístup do počítačovej siete, prístup do knižnice, prístup do stravovacieho systému, dopravné služby) 12 € (týka sa študentov 2. a vyšších ročníkov).

Platnosť preukazu ISIC sa predlžuje po zápise do ďalšieho akademického roka tzv. prolongačnou známkou ISIC. Preukaz študenta ISIC je zároveň členským preukazom CKM SYTS. Doktorandi dennej formy štúdia dostávajú preukaz študenta s vizualizáciou medzinárodného preukazu ISIC na základe dohody s CKM SYTS bez nároku na zľavu v doprave. Študenti a doktorandi externej formy štúdia dostávajú preukaz externého štúdia (nie ISIC).

Možnosti využitia preukazu

 • prístup do akademického informačného systému EU (AIS)
 • prístup do počítačovej siete
 • prístup do vyhradených priestorov (budovy EU)
 • ovládanie a automatizácia prístupu k stravovacím službám na EU
 • stravovanie SALTO na internáte v Mlynskej doline
 • ovládanie a automatizácia služieb SEK EU
 • externá akceptácia preukazov v dopravných podnikoch (MHD, SAD, …)
 • zľavy v železničnej doprave
 • FAX Copy, Ticket Portal, Univerzitná knižnica…
 • zľavy pri návšteve kultúrnych ustanovizní (múzeá, výstavy, …) a iné.

Ďalšie možnosti využitia zliav nájdete TU.

Doplňujúce informácie o ISIC karte študenta nájdete aj na stránke univerzity: TU.